Medisch Pedicure 

De medisch pedicure krijgt in haar werk te maken met cliënten met uiteenlopende ziektebeelden die een verhoogd risico met zich meebrengen ten aanzien van problemen aan de voeten. Vanwege de medisch pedicure-opleiding is binnen mijn praktijk de mogelijkheid aanwezig om naast reguliere cliënten, ook zogenaamde risicopatiënten te behandelen. Daarin onderscheidt de medisch pedicure zich van de basispedicure.

Risicovoet

Onder de risicovoet vallen specialistische behandelingen die complexer zijn dan de gangbare basisbehandelingen. Denk hierbij aan diabetes, reuma, spasticiteit, ouderdom, verwaarlozing, geestelijke beperking, kanker, Parkinson, Alzheimer en overige verlammingsverschijnselen zoals cliënten met een dwarslaesie.

Al deze risicovoeten zijn ruim vertegenwoordigd in mijn praktijk, waardoor ik als medisch pedicure een enorme ervaring met deze zogenaamde risicovoeten hebben opgedaan.

Volgens de reglementen


Alle werkzaamheden van een geregistreerde medisch pedicure worden uitgevoerd volgens de reglementen, die daartoe zijn opgesteld door ProVoet en ProCert. Periodiek dient de medisch pedicure zich opnieuw te accrediteren door bijscholing om de diverse specialisaties op peil te houden. De status daarvan wordt geregistreerd in het Kwaliteits Register Pedicures van ProCert.

Vergoeding bij Diabetische voet 2023

Om in 2023 in aanmerking te komen voor vergoeding van voetzorg bij Diabetes mellitus is het nodig dat je een Zorgprofiel (zorgzwaarte) toegewezen krijgt. Die krijg je door een bezoek te brengen aan een podotherapeut. Wij hebben daarvoor een contract met Podotherapie Van der Pas, Podotherapie Tol BV, RondOm Therapeuten, Wender Voetencentrum en Hermanns Podotherapie. Vanaf 1 januari 2015 heeft de podotherapeut een coördinerende rol in de voetengezondheidszorg. De podotherapeut bepaalt na een uitgebreid voetenonderzoek, volgens het protocol Zorgmodule Preventie Diabetische voetulcera 2014, uw zorgprofiel. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. De podotherapeut stelt een persoonlijk behandelplan van u op. Vervolgens rapporteert de podotherapeut het behandelplan naar de behandelend pedicure.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Zoals hierboven aangegeven, het persoonlijke Zorgprofiel is een vereiste om in 2022 in aanmerking te komen voor een (eventuele) vergoeding van de kosten voor voetzorg in geval van Diabetes mellitus. Deze vergoeding voor instrumenteel noodzakelijke voetzorg wordt voor de Zorgprofielen 2, 3 en 4 bekostigd vanuit de basisverzekering. Er is dan sprake van een Sim 1 met een medisch noodzaak. Wanneer de behandeling een persoonlijke verzorging betreft zal dit niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed, maar eventueel vanuit de aanvullende verzekering, waarover u hierna wordt geinformeerd. Wanneer de zorg rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar of de zorggroep wordt gedeclareerd, ontvangt uw podotherapeut, afhankelijk van het vastgestelde Zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patiënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige patiënten meer zorg nodig hebben dan andere patiënten om hetzelfde doel te bereiken. De pedicure declareert vervolgens de uitgevoerde pedicurebehandelingen rechtstreeks bij de podotherapeut die het behandelplan heeft opgesteld.

Afhandeling declaratie: u ontvangt voor de in het behandelplan opgestelde medisch noodzakelijke voetzorg dus geen factuur. Indien u meer voetverzorging vraagt als medisch noodzakelijk, als vermeld in uw persoonlijke behandelplan, betaalt u wel dit meerdere niet medisch noodzakelijke deel aan de medisch pedicure.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Zorg die niet onder de basisverzekering valt, zoals voetzorg vallende onder Zorgprofiel 1, komt mogelijk in aanmerking voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar en polis die u heeft. Een mogelijke vergoeding daarvoor kunt u controleren door hieronder op de knop te klikken.